O nemocninci

O karvinské hornické nemocnici

Pohled do historie Karvinské hornické nemocnice

 

Vlastní objekt nemocnice byl vybudován na začátku 50tých let minulého století a sloužil jako Vojenská nemocnice.
Dne 1. listopadu 1958 byla nemocnice předána do užívání nově vzniklého Závodního ústavu národního zdraví v Karviné, jehož úkolem bylo pečovat především o zdraví pracovníků zaměstnaných v OKD.

Nemocnice disponovala oddělením chirurgickým, interním a neurologickým, včetně odborných ambulancí. V rámci komplementu bylo modernizováno oddělení klinické biochemie a RDG. Záhy, jako jedna z prvních v okrese, byla v rámci interního oboru vybudována jednotka intenzívní péče. V průběhu následujících let byl v nemocnici zahájen provoz na oddělení rehabilitačním a ARO.

V letech 1985 až 1988 prochází objekt nemocnice rozsáhlou rekonstrukcí. Základní objekt je propojen s objektem správy nemocnice a je přistavěna ambulantní část u hlavního vchodu. Dne 1. července 1991 získala nemocnice nový název - "Hornická nemocnice s poliklinikou".

V roce 1996 byla schválena privatizace nemocnice.
Nově vzniklá společnost nese název "Karvinská hornická nemocnice a.s." (dále jen KHN a.s.). Počátkem roku 2001, na základě smlouvy o spolupráci se strategickým partnerem společností OKD, a.s., který je majitelem objektů nemocnice, byl přijat projekt "Restrukturalizace KHN a.s.".

Byla vytýčena nová vize nemocnice – stát se moderní, pro pacienty přátelskou, nadregionální a prosperující nemocnicí, s motivovaným personálem, poskytující specializovanou zdravotní péči ve třech nosných programech :

  • Centrum nemocí páteře a pohybového aparátu
  • Centrum pracovní medicíny
  • Primární iktová jednotka


V rámci projektu restrukturalizace byly v objektech nemocnice uskutečněny rozsáhlé rekonstrukce a vybudovány nové provozy.

2001
 
Rekonstrukce operačních sálů, vybudování nového oddělení chirurgie páteře vč. JIP.
2002
Rekonstrukce ambulancí pro chirurgii páteře.
2003 
Otevření Centra pracovní medicíny, v současné době největšího pracoviště  v rámci ČR, rekonstrukce    stravovacího provozu.
2004
Zahájení provozu nově vybudované lékárny.
2005 
Otevření iktové jednotky, která skýtá nové možnosti na uzdravení pacientů s cévní mozkovou příhodou.
2006 
Zahájení provozu magnetické rezonance, rekonstrukce vstupní haly s moderní recepcí, novým příjmem pacientů a příjemným posezením v bufetu.
2007 
Rekonstrukce léčebné ambulantní rehabilitace vč. přebudování bazénu, stavební úpravy pracoviště s počítačovou tomografií a pořízení nového CT přístroje.
2008 
Digitalizace radiodiagnostického oddělení a zavedení systému PACS, vybudování zcela nového mamodiagnostického pracoviště, které poskytuje služby mamografického screeningu, rekonstrukce neurologických ambulancí a ambulance infuzní terapie.
2009  
V závěru roku zahájení výstavby nového ortopedického operačního sálu.
2010  
V měsíci lednu zahájen provoz na novém, v pořadí už třetím operačním sále, rekonstrukce lůžkové části oddělení chirurgie páteře  ve 4. patře traktu „A“ - vzniká samostatné  lůž. oddělení  chirurgie páteře, ortopedie zůstává v prostorách 2. patra, čímž  vznikají dvě samostatná odborná pracoviště.
2011
V průběhu června-srpna proběhla komplexní rekonstrukce a modernizace lůžkového neurologického oddělení.
V listopadu zahájen provoz Lékárny KHN v Ráji na ul. Kosmonautů.
2012
V průběhu června-srpna proběhla komplexní rekonstrukce a modernizace lůžkového interního oddělení.   
2013
Karvinská hornická nemocnice a.s. odkoupila od Statutárního města Karviná nemovitost na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji, s cílem zrekonstruovat v ní prostory a vybudovat zdravotnické středisko. V té době v objektu provozovala KHN, jako jediný nájemce, lékárnu.

Byla provedena komplexní rekonstrukce a modernizace objektu, vč. vybudování parkovacích ploch pro klienty zdravotního střediska. V nově vybudovaných prostorách v moderním designu a s bezbariérovým přístupem je provozována gastroenterologická ambulance KHN  a  ambulance soukromých lékařů -  alergologie a klinické imunologie, interní, neurologická, všeobecného praktického lékařství a rehabilitační centrum.

V září odkoupila Karvinská hornická nemocnice a.s. od společnosti OKD, a.s., budovy, ve kterých provozuje nestátní zdravotnické zařízení. Od 24. 9. 2013 je výlučným vlastníkem budovy na ul. Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město a je zapsána v katastru nemovitostí pro katastrální území Karviná-město.

Byl to pozitivní krok ke stabilizaci nemocnice.

2014
Od poloviny června do konce srpna probíhala komplexní rekonstrukce a modernizace lůžkového ortopedického oddělení.

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo oddělení pracovního lékařství Karvinské hornické nemocnice a.s., v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 373/2011 Sb., povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání pro území Moravskoslezského kraje - okresy Frýdek Místek, Karviná.
povolení bylo vydáno na dobu 10 let, počínaje 1.10. 2014.
Oddělení tak nese nově název "Oddělení pracovního lékařství, oprávněné k uznávání nemocí z povolání.

V 1. polovině listopadu prošla Karvinská hornická nemocnice náročným auditním šetřením a již počtvrté a velmi úspěšně obhájila statut akreditovaného zdravotnického zařízení.

2015
Od konce května do srpna probíhala další část plánované revitalizace budovy Karvinské hornické nemocnice. Jednalo se o rekonstrukci rehabilitačního oddělení, jejíž realizací byla dokončena modernizace všech lůžkových oddělení.

Koncem července oddělení klinické biochemie Karvinské hornické nemocnice a.s. úspěšně zvládlo náročné podmínky dozorového auditu, který byl proveden posuzovateli samostatného a nezávislého odborného útvaru Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a získalo tak již potřetí „Osvědčení o splnění podmínek Auditu II“.

 

2016

Ministerstvo zdravotnictví  prodlužuje Karvinské horniceké nemocnici a.s. platnost akreditace pro obor specializačního vzdělávání REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA.

Od konce června do srpna probíhala komplexní rekonstrukce a modernizace centrální šatny a přilehlého sociálního zázemí pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

2017

Od druhé poloviny ledna do konce dubna probíhala komplexní rekonstrukce a modernizace oddělení klinické biochemie.