O nemocnici

O karvinské hornické nemocnici

Pohled do historie Karvinské hornické nemocnice a.s.

 • Vlastní objekt nemocnice byl vybudován na začátku 50tých let minulého století a sloužil jako Vojenská nemocnice.
 • Dne 1. listopadu 1958 byla nemocnice předána do užívání nově vzniklého Závodního ústavu národního zdraví v Karviné, jehož úkolem bylo pečovat především o zdraví pracovníků zaměstnaných v OKD.
 • Nemocnice disponovala oddělením chirurgickým, interním a neurologickým, včetně odborných ambulancí. V rámci komplementu bylo modernizováno oddělení klinické biochemie a RDG. Záhy, jako jedna z prvních v okrese, byla v rámci interního oboru vybudována jednotka intenzívní péče. V průběhu následujících let byl v nemocnici zahájen provoz na oddělení rehabilitačním a ARO.
 • V letech 1985 až 1988 prochází objekt nemocnice rozsáhlou rekonstrukcí. Základní objekt je propojen s objektem správy nemocnice a je přistavěna ambulantní část u hlavního vchodu. Dne 1. července 1991 získala nemocnice nový název Hornická nemocnice s poliklinikou. V rámci řešení další budoucnosti nemocnice byla rovněž varianta privatizace.
 • Po ukončení privatizačního procesu zahájila 1. 2. 1996 nově vzniklá společnost "Karvinská hornická nemocnice a.s." (dále jen KHN a.s.) činnost jako nestátní zdravotnické zařízení, a to formou lůžkové a ambulantní péče. Počátkem roku 2001, na základě smlouvy o spolupráci se strategickým partnerem společností OKD, a.s., který v té době byl majitelem objektů nemocnice, byl přijat projekt „Restrukturalizace KHN a.s.".

Rok 2001

 • Komplexní rekonstrukce a modernizace operačních sálů.
 • Vybudování nového oddělení chirurgie páteře, včetně jednotky intenzivní péče – jediné specializované skoliotické centrum na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které řeší moderními spondylochirurgickými metodami těžké a závažné deformity páteře nejen dospělých, ale zejména dětí předškolního a školního věku z celé ČR.

Rok 2002

 • Rekonstrukce a vybavení ambulancí pro oddělení chirurgie páteře.

Rok 2003

 • Otevření Centra pracovní medicíny, které se pro kvalitní a komplexní poskytování preventivní péče stalo největším a nejvyhledávanějším poskytovatelem v služeb v ČR.    
 • Komplexní rekonstrukce stravovacího provozu.

Rok 2004

 • Komplexní rekonstrukce budovy bývalé průmyslové školy, její přeměna na polikliniku a napojení koridorem na budovu nemocnice. Do nových prostor se přestěhovaly ambulance pracovního lékařství a oddělení nemocí z povolání. Ostatní prostory byly nabídnuty lékařům k provozování soukromých ambulancí. Došlo tak k centralizaci řady odborností do jednoho místa, což bylo prospěšné zejména pro pacienty.
 • Zahájení provozu nově vybudované Lékárny KHN a.s.

Rok 2005

 • Otevření Iktového centra - poskytování vysoce specializované péče o pacienty s ikty (cévní mozková příhoda).

Rok 2006

 • Zahájení provozu magnetické rezonance, jehož cílem bylo zpřístupnit pro občany okresu Karviná tuto moderní diagnostickou metodu v rámci všech odborností, za kterou byli do té doby nuceni dojíždět 30 km. Zároveň se tím zkvalitnily diagnostické možnosti a výsledky léčby.
 • Rekonstrukce vstupní haly s moderní recepcí, novým příjmem pacientů a příjemným posezením v bufetu.

Rok 2007

 • Komplexní rekonstrukce a modernizace léčebné ambulantní rehabilitace, včetně přebudování bazénu.
 • Stavební úpravy pracoviště s počítačovou tomografií a pořízení nového CT přístroje.

Rok 2008

 • Digitalizace radiodiagnostického oddělení a zavedení systému PACS („bezsnímková“ nemocnice, od r. 2008 nepoužívá klasické foliové snímky a chemikálie k zobrazení snímků, jejichž likvidace je ekologicky náročná).
 • Vybudování zcela nového mamodiagnostického pracoviště, a to z důvodu nedostatečného pokrytí diagnostiky karcinomu prsů u žen v Moravskoslezském kraji.
 • Rekonstrukce a modernizace neurologických ambulancí a vybudování ambulance infuzní terapie.

Rok 2009

 • V závěru roku zahájena výstavba nového ortopedického operačního sálu.

Rok 2010

 • V lednu zahájen provoz na nově vybudovaném třetím operačním sále.
 • Vznik samostatného lůžkového oddělení chirurgie páteře a jeho komplexní rekonstrukce.

Rok 2011

 • Komplexní rekonstrukce a modernizace lůžkového neurologického oddělení, včetně vybudování lůžek intermediární péče.
 • V listopadu zahájen provoz Lékárny KHN v Ráji v Karviné na ul. Kosmonautů.

Rok 2012

 • V průběhu června-srpna probíhala komplexní rekonstrukce a modernizace lůžkového interního oddělení.

Rok 2013

 • Odkoupení zchátralé nemovitosti na ul. Kosmonautů v Karviné-Ráji od Statutárního města Karviná, s cílem zrekonstruovat v ní prostory a vybudovat zdravotnické středisko.
 • Provedena komplexní rekonstrukce a modernizace zdravotnického střediska, vč. vybudování parkovacích ploch pro klienty zdravotního střediska. V nově vybudovaných prostorách v moderním designu a s bezbariérovým přístupem je provozována gastroenterologická ambulance KHN  a  ambulance soukromých lékařů -  alergologie a klinické imunologie, interní, neurologická, všeobecného praktického lékařství a rehabilitační centrum.
 • V září odkoupila nemocnice od společnosti OKD, a.s., budovy, ve kterých je provozováno nestátní zdravotnické zařízení. Od 24. 9. 2013 je Karvinská hornická nemocnice a.s. výlučným vlastníkem budovy na ul. Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město a je zapsána v katastru nemovitostí pro katastrální území Karviná-město. Byl to pozitivní krok ke stabilizaci nemocnice.

Rok 2014

 • Komplexní rekonstrukce a modernizace lůžkového ortopedického oddělení.
 • V měsíci prosinci 2014 byl realizován odprodej Zdravotního střediska KHN a.s. v Karviné-Ráji. Na základě ekonomických rozborů tuto transakci schválily statutární orgány společnosti.

Rok 2015

 • Od konce května do srpna proběhla další část plánované revitalizace budovy nemocnice - rekonstrukce rehabilitačního oddělení. Realizací byla dokončena modernizace všech lůžkových oddělení. Šlo o jednu z finančně a stavebně nejnáročnějších investičních akcí, neboť neprobíhala pouze rekonstrukce lůžkové části oddělení, ale i speciálně upravených a vybavených tělocvičen v přilehlých prostorách.

Rok 2016

 • Komplexní rekonstrukce a modernizace centrální šatny a přilehlého sociálního zázemí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Vybudováním nového a moderního sociálního zázemí byly splněny nejen přísné hygienické požadavky, ale opticky se odlehčily a provzdušnily prostory, a zaměstnancům bylo vytvořeno příjemné prostředí.
 • Zahájení provozu pracoviště denzitometrie, které provádí měření osteoporotických změn na kostěném systému, tato služba byla dlouhodobě nedostupná pro občany Karviné a blízkého okolí.

Rok 2017

 • Komplexní rekonstrukce a modernizace oddělení klinické biochemie. Ve srovnání s předchozími prováděnými rekonstrukcemi všech lůžkových oddělení se jednalo se o mnohem náročnější rekonstrukci, protože nemocnice musela zajistit náhradní prostory pro provoz certifikované laboratoře, která zajišťuje základní biochemické vyšetření pro všechna pracoviště nemocnice.
 • Zahájen provoz endokrinologické ambulance, která se zabývá chorobami žláz s vnitřní sekrecí, tato služba byla dlouhodobě nedostupná pro občany Karviné a blízkého okolí.

Rok 2019

 • Notářským zápisem ze dne 23. 5. 2019 převzala Karvinská hornická nemocnice a.s. obchodní podíl společnosti MUDr. Jankovičová Ivana s.r.o., IČ 29463327. Při převzetí podílu byla současně společnost přejmenována na „KHN Praktik s.r.o.“ a bylo změněno sídlo společnosti na Zakladatelská 975/22, 735 06  Karviná-Nové Město. Vzhledem k tomu, že je ambulance provozována v areálu nemocnice, poskytuje pacientům v návaznosti na nemocniční komplement komplexní péči.