Pro pacienty

Práva pacientů

Vyňato ze zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách

Práva pacienta:

 • Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.
 • Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 • Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:
  • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí,
  • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby
  • být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení
  • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, osoby blízké nebo osoby, kterou si pacient určí
  • určit osoby oprávněné k přijímání informací o jeho zdravotním stavu
  • znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří mu poskytují zdravotní služby, včetně studentů a stážistů
  • odmítnout přítomnost zdravotníků, kteří nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněni, jakož i studentů a stážistů
  • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení, a to s ohledem na svůj zdravotní stav.
 • Přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči a duchovní podporu.
 • Pacient neovládající český jazyk, pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody, má při komunikaci právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí.
 • Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (asistenční nebo vodící pes), má právo, s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, na doprovod a přítomnost psa u sebe v nemocnici.

Povinnosti pacienta:

 • Vyslovit všeobecný souhlas s přijetím do péče, stvrdit podpisem vyžadovaný písemný souhlas.
 • Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o:
  • dosavadním vývoji zdravotního stavu, vč. informací o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli
  • infekčních nemocech,
  • užívání léčivých přípravků a návykových látek,
  • dalších důležitých skutečnostech.
 • Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s ním vyslovil souhlas.
 • Stvrdit podpisem, že byl seznámen se svými právy a povinnostmi.
 • Dodržovat vnitřní řád nemocnice.
 • Nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky.
 • Podrobit se vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Prokázat svou totožnost. Tato povinnost platí i pro osoby blízké, dožadujících se svých oprávnění.
 • Dbát na to, aby přítomnost osob blízkých, návštěv, osob poskytujících duchovní služby, nebyla v rozporu s vnitřním řádem, nenarušila poskytnutí zdravotních služeb a nepoškodila práva ostatních pacientů.
 • Dbát na to aby přítomnost vodícího psa nebyla v rozporu s vnitřním řádem nemocnice.
 • Uhradit nemocnici náklady za zdravotní péči a související služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
 • Respektovat důstojnost zdravotnických a jiných pracovníků, podílejících se na zdravotní péči o pacienta.

Pokladna

provozní doba:

Pondělí – Pátek     od 6:30 do 11:30 hod.  (úhradu je možné provést i platební kartou)

Kontakt:

Telefon: +420 596 380 526

Regulační poplatky

Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, hradit regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

REGULAČNÍ POPLATEK ve výši 90 Kč hradí pojištěnec (pacient) Karvinské hornické nemocnici za vyšetření (ošetření) v době ústavní pohotovostní služby, tzn.:

 • v pracovní den v době od 17:00 - 7:00 hodin,
 • ve dnech pracovního volna a v sobotu a neděli

Poplatek ve výši 90 Kč uhradí pojištěnec v rámci Karvinské hornické nemocnice v jednom dni jedenkrát a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření.

Tento regulační poplatek za využití ÚPS nehradí pojištěnec pouze v případě, že došlo k jeho následnému přijetí do lůžkové péče.

REGULAČNÍ POPLATKY ZA POHOTOVOST NEHRADÍ POJIŠTĚNCI

 • umístění
  • v dětských domovech pro děti do 3 let věku,
  • ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
  • na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle občanského zákoníku
 • kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u nich po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši 15 % příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem (tuto skutečnost musí doložit potvrzením od poskytovatele sociálních služeb)
 • kteří se prokážou rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu.

Potvrzení nesmí být starší než 30 dnů.

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:

 • příspěvek na živobytí,
 • doplatek na bydlení a
 • mimořádná okamžitá pomoc.

Informace pro osoby se zdrav. postižením

Karvinská hornická nemocnice a.s. osobám se zdravotním postižením, mimo činnosti přímo či nepřímo související s poskytováním zdravotní péče (např.: používání identifikačních náramků, prevence pádů a vzniku dekubitů, pomoc a doprovod během hospitalizace, spolupráce s agenturami zajišťujícími domácí péči, zprostředkování duchovní péče a podpory, zapůjčení invalidních vozíků po dobu ambulantního vyšetření …), nabízí:

 • bezbariérový vstup jak do nemocnice, tak poliklinické části,
 • sluchově postiženým pacientům ve spolupráci s Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé  zajištění tlumočníka do znakového jazyka k vyšetření či hospitalizaci (je potřeba objednat v časovém předstihu),
 • pro pacienty se sluchovým postižením vypracované „Práva pacientů“ ve znakovém jazyce,
 • pro pacienty se zrakovým postižením vypracované „Práva pacientů“ v Braillovu písmu,
 • možnost hospitalizace s asistenčním psem mimo pracoviště se zvýšeným hygienickým režimem,
 • základní sociální poradenství,
 • označení barevnými vodícími čarami a orientačními cedulemi,
 • vyhrazená parkoviště pro osoby ZTP a ZTP/P,
 • v každém patře bezbariérové sociální zařízení,
 • v pracovní dny tzv. roznáškovou službu s možností zakoupení základních hygienických potřeb, novin, nápojů ….

Vyřizování stížností

Stížnostní agenda je vedena v souladu § 93 zák. č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
 • osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

 • Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen "stěžovatel"), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Poskytovatel je povinen:

 • navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,
 • vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit  o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele, vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
 • umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,
 • jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

Stížnost může být zaslána poštou na sídlo nemocnice (KHN, Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město), elektronicky na khn@khn.cz nebo do datové schránky h9meqzk, dále může být podána písemně na sekretariát ředitele nebo podatelnu, v mimopracovní době (odpoledních a nočních hodinách) a dnech pracovního volna je možné písemnou stížnost předat na recepci. Případné osobní stížnosti je možné podat na sekretariátě ředitele. V případě, že ji nelze ihned vyřídit, sepíše se záznam, kde stěžovatel stručně uvede jen skutkové okolnosti a důvody stížnosti. Písemný záznam z telefonické stížnosti nebude pořizován, stěžovatel bude vyzván k písemnému podání.

Anonymní stížnosti nebudou prošetřovány.

Seznam zkratek

Seznam zkratek - Karvinská hornická nemocnice a.s.

Ceník výkonů

Název výkonu Cena v Kč
Základní vyšetření, anamnéza, fyzikální vyšetření prakt. lékařem; typ I 264
Základní vyšetření, anamnéza, fyzikální vyšetření prakt. lékařem; typ II 683
Preventivní prohlídka studentů SZŠ a VOŠ 50
Laboratorní vyšetření (GMT, ALT, TRG, chol.,glykémie, KO,urea) 722
Rtg plic 319
Zhodnocení výsledků vyšetření lékařem OCHP 517
Spirometrie 529
EMG 1997
Chladový vodní test+pletysmografie 1000
EKG 288
Spiroergometrie 2351
Neurologické vyšetření - komplexní 1564
EEG 1815
Koloskopie úplná 2857
Cílené vyšetření internistou 1048
Ortopedické vyšetření - komplexní 828
Podvodní masáž - 15 min. 150
Akupunktura - celotělová - výkon 200 +jehly 1 ks 15 Kč
Akupunktura - lokální - výkon 100 +jehly 1 ks 15 Kč
ušní aku jehla - 1 ks 10
Tejpy 1 cm 3
Cross link 8
Jednorázová lumbální atraumatická jehla 300
Mamografie oboustranná 1364
Sonografie prsů s Avon poukázkou 485
Výkony neuvedené v ceníku - dle platného Seznamu zdrav. výkonů 1,58 Kč/bod
Vypracování a předání posudku na bolestné pro nemoc z povolání 3500
Vypracování a předání posudku za ztížení společenského uplatnění pro NP 3500
Posudek o příčině úmrtí - odškodnění pozůstalých 1500
Vystavení a předání lékařského posudku o způsobilosti k práci 1500
Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele o umístění do zařízení sociálních služeb 400
Lékařské vyšetření nutné pro vydání zdravotních průkazů, profesních průkazů, účast na sportovních akcích atd. 350
Odborné přednášky a školení se zdrav. tématikou (1 vyučovací hodina, tj. 45 min.) 500
Vypsání formulářů pro komerční pojišťovny 250
Administrativní úkon do 10 min. a dále každých 10 min. (jen dle dokumentace, bez vyšetření pacienta) 100
Vystavení potvrzení logopeda pro potřeby přijímacího řízení na VŠ 150
Pořízení CD záznamu - vyšetření, zobrazovací metoda 50
Pořízení fotokopie dokumentace - za jednu stránku A4 25
Poštovné za zaslání lékařského posudku nebo kopie dokumentace (doporučeně, na dobírku) - na žádost pacienta dle aktuálního ceníku České pošty
Hospitalizace na pokoji s nadstandardním vybavením za 1 ošetřovací den: 800
* jednolůžkový pokoj na oddělení interním, rehabilitačním, neurologickém, ortopedickém a oddělení chirurgie páteře
* doprovod (matka, otec) na 1lůžkovém pokoji v budově Centra pracovní medicíny
   
   

Čekací doby

Obor Vyšetření, výkon Průměrná čekací doba
Ortopedie Totální endoprotéza kolene 24 - 30 měsíců
  Totální endoprotéza kyčle 24 - 30 měsíců
  Ostatní operace 12 - 16 týdnů
  Ortopedické vyšetření 10 - 20 týdnů
Spondylochirurgie Spondylochirurgické operace 4 - 6 týdnů
  Spondylochirurgické vyšetření 6 - 10 týdnů
Radiodiagnostické oddělení Počítačová tomografie - CT 6 týdnů, nevztahuje se na akutní stavy
  Magnetická rezonance - MR 18 týdnů
  Sonografie 2 týdny
  Mamografie 6 týdnů
  Skiaskopie 3 dny
  Vyšetřovna ke kostní denzitometrii 4 týdny
Interna Echokardiografie 8 týdnů
  Ergometrie 4 týdny
  HOLTER - EKG 2 - 3 týdny
  HOLTER - TK 1 týden
  Gastroskopie 8 týdnů
  Denzitometrie (osteologická ambulance) 3 týdny
  Kolonoskopie 8 týdnů
  Infuzní terapie 4 - 5 týdnů
  Diabetologická ambulance 3 týdny,8 týdnů nový pacient
  Interní ambulance - předoperační vyšetření 2 týdny
  Endokrinologie 12 týdnů
Neurologie Neurosonologie 4 týdny
  EMG 6 týdnů
  EEG 2 dny
  Evokované potenciály - změny elektrické aktivity mozku 6 - 8 týdnů
  Neurologická ambulance - prvovyšetření 5 - 6 měsíců
Rehabilitace Ambulance rehabilitace 4 - 6 týdnů

 

Vnitřní řád

Celé znění Vnitřního řádu KHN a.s.

Nakládání s osobními údaji

Vedení nemocnice sděluje pacientům a klientům nemocnice, že rozsah osobních údajů vedených o nich ve zdravotnické dokumentaci a v nemocničním nebo lékárenském informačním systému odpovídá rozsahu údajů, které jsou požadovány právními předpisy České republiky, a to zejména zákony o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách o léčivech a jejich prováděcími předpisy, např. vyhláškou o zdravotnické dokumentaci.

Pokud se v dokumentaci vyskytují i další údaje nepožadované právními předpisy, např. tel. číslo nebo e-mailová adresa, byly dobrovolně poskytnuty pacientem pro jejich praktickou využitelnost v komunikaci zdravotnické zařízení-pacient.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů naší nemocnice je MUDr. Tomáš Canibal, tel.: +420 596 380 441, e-mail: canibal@khn.cz.

Indikátory kvality - Iktové centrum

Indikátory kvality IC - II. pololetí 2022
Indikátory kvality IC - I. pololetí 2022
Indikátory kvality IC - II. pololetí 2021
Indikátory kvality IC - I. pololetí 2021
Indikátory kvality IC - II. pololetí 2020
Indikátory kvality IC - I. pololetí 2020
Indikátory kvality IC - II. pololetí 2019
Indikátory kvality IC - I. pololetí 2019