Pro pacienty

Práva pacientů

Vyňato ze zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách

Práva pacienta:

 • Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem.
 • Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 • Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:
  • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí,
  • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby
  • být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení
  • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, osoby blízké nebo osoby, kterou si pacient určí
  • určit osoby oprávněné k přijímání informací o jeho zdravotním stavu
  • znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří mu poskytují zdravotní služby, včetně studentů a stážistů
  • odmítnout přítomnost zdravotníků, kteří nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněni, jakož i studentů a stážistů
  • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení, a to s ohledem na svůj zdravotní stav.
 • Přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči a duchovní podporu.
 • Pacient neovládající český jazyk, pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody, má při komunikaci právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí.
 • Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (asistenční nebo vodící pes), má právo, s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, na doprovod a přítomnost psa u sebe v nemocnici.

Povinnosti pacienta:

 • Vyslovit všeobecný souhlas s přijetím do péče, stvrdit podpisem vyžadovaný písemný souhlas.
 • Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o:
  • dosavadním vývoji zdravotního stavu, vč. informací o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli
  • infekčních nemocech,
  • užívání léčivých přípravků a návykových látek,
  • dalších důležitých skutečnostech.
 • Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s ním vyslovil souhlas.
 • Stvrdit podpisem, že byl seznámen se svými právy a povinnostmi.
 • Dodržovat vnitřní řád nemocnice.
 • Nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky.
 • Podrobit se vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Prokázat svou totožnost. Tato povinnost platí i pro osoby blízké, dožadujících se svých oprávnění.
 • Dbát na to, aby přítomnost osob blízkých, návštěv, osob poskytujících duchovní služby, nebyla v rozporu s vnitřním řádem, nenarušila poskytnutí zdravotních služeb a nepoškodila práva ostatních pacientů.
 • Dbát na to aby přítomnost vodícího psa nebyla v rozporu s vnitřním řádem nemocnice.
 • Uhradit nemocnici náklady za zdravotní péči a související služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
 • Respektovat důstojnost zdravotnických a jiných pracovníků, podílejících se na zdravotní péči o pacienta.

Pokladna

provozní doba:

Pondělí – Pátek     od 6:30 do 11:30 hod.  (úhradu je možné provést i platební kartou)

Kontakt:

Telefon: +420 596 380 526

Regulační poplatky

Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, hradit regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

REGULAČNÍ POPLATEK ve výši 90 Kč hradí pojištěnec (pacient) Karvinské hornické nemocnici za vyšetření (ošetření) v době ústavní pohotovostní služby, tzn.:

 • v pracovní den v době od 17:00 - 7:00 hodin,
 • ve dnech pracovního volna a v sobotu a neděli

Poplatek ve výši 90 Kč uhradí pojištěnec v rámci Karvinské hornické nemocnice v jednom dni jedenkrát a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření.

Tento regulační poplatek za využití ÚPS nehradí pojištěnec pouze v případě, že došlo k jeho následnému přijetí do lůžkové péče.

REGULAČNÍ POPLATKY ZA POHOTOVOST NEHRADÍ POJIŠTĚNCI

 • umístění
  • v dětských domovech pro děti do 3 let věku,
  • ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
  • na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle občanského zákoníku
 • kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u nich po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši 15 % příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem (tuto skutečnost musí doložit potvrzením od poskytovatele sociálních služeb)
 • kteří se prokážou rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu.

Potvrzení nesmí být starší než 30 dnů.

Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:

 • příspěvek na živobytí,
 • doplatek na bydlení a
 • mimořádná okamžitá pomoc.

Informace pro osoby se zdrav. postižením

Karvinská hornická nemocnice a.s. osobám se zdravotním postižením, mimo činnosti přímo či nepřímo související s poskytováním zdravotní péče (např.: používání identifikačních náramků, prevence pádů a vzniku dekubitů, pomoc a doprovod během hospitalizace, spolupráce s agenturami zajišťujícími domácí péči, zprostředkování duchovní péče a podpory, zapůjčení invalidních vozíků po dobu ambulantního vyšetření …), nabízí:

 • bezbariérový vstup jak do nemocnice, tak poliklinické části,
 • sluchově postiženým pacientům ve spolupráci s Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé  zajištění tlumočníka do znakového jazyka k vyšetření či hospitalizaci (je potřeba objednat v časovém předstihu),
 • pro pacienty se sluchovým postižením vypracované „Práva pacientů“ ve znakovém jazyce,
 • pro pacienty se zrakovým postižením vypracované „Práva pacientů“ v Braillovu písmu,
 • možnost hospitalizace s asistenčním psem mimo pracoviště se zvýšeným hygienickým režimem,
 • základní sociální poradenství,
 • označení barevnými vodícími čarami a orientačními cedulemi,
 • vyhrazená parkoviště pro osoby ZTP a ZTP/P,
 • v každém patře bezbariérové sociální zařízení,
 • v pracovní dny tzv. roznáškovou službu s možností zakoupení základních hygienických potřeb, novin, nápojů ….

Vyřizování stížností

Stížnostní agenda je vedena v souladu § 93 zák. č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

 • pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
 • osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.

 • Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen "stěžovatel"), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Poskytovatel je povinen:

 • navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,
 • vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit  o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele, vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
 • umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,
 • jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

Stížnost může být zaslána poštou na sídlo nemocnice (KHN, Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město), elektronicky na khn@khn.cz nebo do datové schránky h9meqzk, dále může být podána písemně na sekretariát ředitele nebo podatelnu, v mimopracovní době (odpoledních a nočních hodinách) a dnech pracovního volna je možné písemnou stížnost předat na recepci. Případné osobní stížnosti je možné podat na sekretariátě ředitele. V případě, že ji nelze ihned vyřídit, sepíše se záznam, kde stěžovatel stručně uvede jen skutkové okolnosti a důvody stížnosti. Písemný záznam z telefonické stížnosti nebude pořizován, stěžovatel bude vyzván k písemnému podání.

Anonymní stížnosti nebudou prošetřovány.

Seznam zkratek

Seznam zkratek - Karvinská hornická nemocnice a.s.

Ceník výkonů

Název výkonu Cena v Kč
Základní vyšetření, anamnéza, fyzikální vyšetření prakt. lékařem; typ I 264
Základní vyšetření, anamnéza, fyzikální vyšetření prakt. lékařem; typ II 683
Preventivní prohlídka studentů SZŠ a VOŠ 50
Laboratorní vyšetření (GMT, ALT, TRG, chol.,glykémie, KO,urea) 722
Rtg plic 319
Zhodnocení výsledků vyšetření lékařem OCHP 517
Spirometrie 529
EMG 1997
Chladový vodní test+pletysmografie 1000
EKG 288
Spiroergometrie 2351
Neurologické vyšetření - komplexní 1564
EEG 1815
Koloskopie úplná 2857
Cílené vyšetření internistou 1048
Ortopedické vyšetření - komplexní 828
Podvodní masáž - 15 min. 150
Akupunktura - celotělová - výkon 200 +jehly 1 ks 15 Kč
Akupunktura - lokální - výkon 100 +jehly 1 ks 15 Kč
ušní aku jehla - 1 ks 10
Tejpy 1 cm 3
Cross link 8
Jednorázová lumbální atraumatická jehla 300
Mamografie oboustranná 1364
Sonografie prsů s Avon poukázkou 485
Výkony neuvedené v ceníku - dle platného Seznamu zdrav. výkonů 1,58 Kč/bod
Vypracování a předání posudku na bolestné pro nemoc z povolání 3500
Vypracování a předání posudku za ztížení společenského uplatnění pro NP 3500
Posudek o příčině úmrtí - odškodnění pozůstalých 1500
Vystavení a předání lékařského posudku o způsobilosti k práci 1500
Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele o umístění do zařízení sociálních služeb 400
Lékařské vyšetření nutné pro vydání zdravotních průkazů, profesních průkazů, účast na sportovních akcích atd. 350
Odborné přednášky a školení se zdrav. tématikou (1 vyučovací hodina, tj. 45 min.) 500
Vypsání formulářů pro komerční pojišťovny 250
Administrativní úkon do 10 min. a dále každých 10 min. (jen dle dokumentace, bez vyšetření pacienta) 100
Vystavení potvrzení logopeda pro potřeby přijímacího řízení na VŠ 150
Pořízení CD záznamu - vyšetření, zobrazovací metoda 50
Pořízení fotokopie dokumentace - za jednu stránku A4 25
Poštovné za zaslání lékařského posudku nebo kopie dokumentace (doporučeně, na dobírku) - na žádost pacienta dle aktuálního ceníku České pošty
Hospitalizace na pokoji s nadstandardním vybavením za 1 ošetřovací den: 800
* jednolůžkový pokoj na oddělení interním, rehabilitačním, neurologickém, ortopedickém a oddělení chirurgie páteře
* doprovod (matka, otec) na 1lůžkovém pokoji v budově Centra pracovní medicíny
   
   

Čekací doby

Obor Vyšetření, výkon Průměrná čekací doba
Ortopedie Totální endoprotéza kolene 24 - 30 měsíců
  Totální endoprotéza kyčle 24 - 30 měsíců
  Ostatní operace 12 - 16 týdnů
  Ortopedické vyšetření 10 - 20 týdnů
Spondylochirurgie Spondylochirurgické operace 6 - 8 týdnů
  Spondylochirurgické vyšetření 4 - 6 týdnů
Chirurgie Operace kýly 3 měsíce
  Operace žlučníku 3 měsíce 
  Operace varixů 3 měsíce
  Operace prsu pro zhoubné ložisko 14 dnů
Interna Echokardiografie 8 týdnů
  Ergometrie 4 týdny
  HOLTER - EKG 2 - 3 týdny
  HOLTER - TK 1 týden
  Gastroskopie 3 měsíce
  Denzitometrie (osteologická ambulance) 3 týdny
  Kolonoskopie 3 měsíce
  Infuzní terapie 4 - 5 týdnů
  Diabetologická ambulance 3 týdny,8 týdnů nový pacient
  Interní ambulance - předoperační vyšetření 2 týdny
  Endokrinologie 12 týdnů
Neurologie Neurosonologie 5 měsíců
  EMG 6 týdnů
  EEG 2 dny
  Evokované potenciály - změny elektrické aktivity mozku 6 - 8 týdnů
  Neurologická ambulance - prvovyšetření 6 měsíců
Rehabilitace Ambulance rehabilitace 4 - 6 týdnů
Radiodiagnostické oddělení Počítačová tomografie - CT 3 týdny, nevztahuje se na akutní stavy
  Magnetická rezonance - MR 12 týdnů
  Sonografie 1 týden
  Mamografie 10 týdnů
  Skiaskopie 3 dny
  Vyšetřovna ke kostní denzitometrii 10 týdnů

 

Vnitřní řád

Celé znění Vnitřního řádu KHN a.s.

Nakládání s osobními údaji

Vedení nemocnice sděluje pacientům a klientům nemocnice, že rozsah osobních údajů vedených o nich ve zdravotnické dokumentaci a v nemocničním nebo lékárenském informačním systému odpovídá rozsahu údajů, které jsou požadovány právními předpisy České republiky, a to zejména zákony o zdravotních službách, o specifických zdravotních službách o léčivech a jejich prováděcími předpisy, např. vyhláškou o zdravotnické dokumentaci.

Pokud se v dokumentaci vyskytují i další údaje nepožadované právními předpisy, např. tel. číslo nebo e-mailová adresa, byly dobrovolně poskytnuty pacientem pro jejich praktickou využitelnost v komunikaci zdravotnické zařízení-pacient.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů naší nemocnice je MUDr. Tomáš Canibal, tel.: +420 596 380 441, e-mail: canibal@khn.cz.

Indikátory kvality - Iktové centrum

Rok I. pololetí II. pololetí
2023 I. pololetí 2023  
2022 I. pololetí 2022 II. pololetí 2022
2021 I. pololetí 2021 II. pololetí 2021
2020 I. pololetí 2020 II. pololetí 2020
2019 I. pololetí 2019 II. pololetí 2019