Nemocnice získala akreditaci pro vzdělávání mladých ortopedů

2.3.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Karvinské hornické nemocnici akreditaci pro vzdělávání lékařů v základním kmeni ortopedickém. Akreditaci jsme získali na pět let. Naše nemocnice je tak oprávněna vzdělávat lékaře již ve čtyřech základních kmenech, a to v interním, neurologickém, radiologickém a již zmíněném ortopedickém.

Karvinská hornická nemocnice rovněž zažádala o udělení akreditace pro vlastní specializovaný výcvik v ortopedii. Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví v této záležitosti jsme však zatím neobdrželi. V současnosti je naše nemocnice oprávněna vzdělávat lékaře ve vlastních specializovaných výcvicích v gastroenterologii, neurologii, radiologii a zobrazovacích metodách, rehabilitační a fyzikální medicíně a vnitřním lékařství.

Získáme-li oprávnění na vlastní specializovaný výcvik v ortopedii, budeme jednou z mála nemocnic v Moravskoslezském kraji, která tuto možnost lékařům nabízí. Kompletní nabídku akreditovaných oborů specializačního vzdělávání, praxí a stáží uvádíme v sekci Odborná veřejnost.

 

Co to v praxi znamená?

Úspěšným ukončením studia na lékařské fakultě získává lékař odbornou způsobilost k výkonu lékařského povolání. Cílem většiny lékařů je ale zpravidla získání specializované způsobilosti, která po složení atestační zkoušky umožňuje samostatný výkon povolání bez odborného dohledu.

Příprava k atestaci, tj. k získání specializované způsobilosti, začíná prakticky hned po nástupu do zaměstnání tím, že nastupující absolvent lékařské fakulty zažádá o zařazení do oboru specializačního vzdělávání. Zkrátka si dle svého uvážení vybere obor, na který se chce specializovat.

První etapou specializace je základní kmen, jehož cílem je získání obecných předpokladů pro výkon lékařského povolání. Požadavky na školence se kmen od kmene liší, společné jsou například požadavky na povinné stáže apod. Pro získání certifikátu o absolvování kmene je nutná zkouška. Druhou etapou je vlastní specializovaný výcvik, kde již lékař získává zkušenosti v oboru, který si pro svou specializaci vybral. Opět jsou zde kromě povinné délky praxe na akreditovaném pracovišti stanoveny i požadavky na povinné stáže a kurzy, počty provedených výkonů apod.

Postavení lékaře se po získání specializované způsobilosti významně mění. Lékař se stává kompetentní k výkonu celé řady činností, což přináší lepší postavení, větší samostatnost, vyšší prestiž, vyšší příjem, ale také větší zodpovědnost za vlastní činnost a rozhodnutí.

Zdroj: Vademecum mladého lékaře, Mladí lékaři, z. s.